I. Pełny program kursu (120 godzin + 4 godzinny egzamin)

 1. Część ogólna kursu (teoria) – 60 godz.,

Z części tej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej instruktora sportu, instruktorzy sportu innych dyscyplin w podobnym wymiarze wiedzy i godzin.

 1. Część specjalistyczna kursu – 60 godz., w tym:
  1. Zajęcia teoretyczne – 22 godz.,
  2. Zajęcia praktyczne – 38 godz.

II. Uczestnicy kursu

 1. Ukończone 18 lat,
 2. Wykształcenie min. średnie,
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 w ustawie o sporcie.
 4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 5. Brak przeciwskazań lekarza do udziału w kursie.

III. Forma i zaliczenie kursu

 1. Zaliczenie części teoretycznej na podstawie obecności na zajęciach i pozytywnej oceny z testu pisemnego na temat techniki, taktyki, przepisów gry oraz zasad szkolenia dzieci i młodzieży
 2. Zaliczenie części praktycznej na podstawie aktywnej obecności na zajęciach praktycznych i pozytywnej oceny z opanowania podstawowych elementów techniki oraz z przeprowadzonych dwóch jednostek treningowych z nauczania techniki i taktyki unihokeja.

IV. Materiały

Każdy uczestnika w ramach kursu otrzyma:

 1. Legitymacje potwierdzającą ukończenie szkolenia,
 2. Licencję trenera kat. C wydaną przez Polski Związek Unihokeja,
 3. Książkę „Floorball Kit Up”,
 4. Książkę „Technika indywidualna i taktyka”,
 5. Książkę „Sytuacje specjalne oraz gra bramkarza”.

IV. Egzamin końcowy

 1. Egzamin będzie odbywał się przed komisją w skład której przedstawiciele organizator kursu oraz przynajmniej dwóch licencjonowanych trenerów unihokeja – komisja liczy minimum trzy osoby
 2. Egzamin będzie obejmował zakres wiedzy przekazanej w trakcie kursu w ramach części ogólnej i specjalistycznej (wraz z zagadnieniami pedagogiki).

 

PROGRAM CZĘŚCI OGÓLNEJ

CZEŚĆ TEORETYCZNA – 60 godz.

 1. Anatomia,
 2. Biomechanika,
 3. Fizjologia i biochemia człowieka,
 4. Medycyna sportu, pierwsza pomoc,
 5. Pedagogika,
 6. Psychologiczne podstawy sportu ,
 7. Coaching w sporcie,
 8. Odnowa biologiczna,
 9. Podstawy żywienia,
 10. Teoria sportu,
 11. Teoria treningu sportowego.

PROGRAM CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ – UNIHOKEJ

Wykłady – 22 godz.

 1. Historia unihokeja w Polsce i na świecie,
 2. Sprzęt sportowy w unihokeju,
 3. Przepisy gry w unihokeja, rola i zadania sędziów w unihokeju,
 4. Formy ćwiczeń stosowanych w nauczaniu unihokeja dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia,
 5. Gra bramkarza - technika i taktyka gry,
 6. Taktyka ataku i obrony, systemy gry,
 7. Planowanie pracy treningowej: organizacja jednostki treningowej, roczny plan szkolenia,
 8. Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, obserwacja i analiza wyników,
 9. Obserwacja i analiza zawodów, filmy szkoleniowe,
 10. Organizacja zawodów lub imprez sportowych, organizacja pracy w klubie, finanse, marketing.

Ćwiczenia – 38 godz.

 1. Gry i zabawy przygotowujące do gry,
 2. Technika wykonania i metodyka nauczania poszczególnych elementów gry,
 3. Zakres umiejętności techniczno - taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w ataku,
 4. Zakres umiejętności techniczno - taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w obronie,
 5. Prowadzenie przez kursantów treningów z poszczególnych tematów.