Przedstawiamy treść zapytania ofertowego dot. dostawy wysokiej jakości sprzętu sportowego dla Kadr Narodowych w unihokeju.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Związek Unihokeja
al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk
NIP: 586-10-53-272
tel.: 601 617 315
adres strony internetowej: www.polskiunihokej.pl

2. Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa wysokiej jakości sprzętu sportowego określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dostawa sprzętu sportowego odbywać się będzie przez okres 4 lat począwszy od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego (załącznik nr 3).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do stopniowej wymiany strojów kadr narodowych, zgodnie z załączonym harmonogramem. Może to oznaczać, że kadry narodowe w trakcie 2020 r. będą korzystały ze sprzętu sportowego innych producentów.

Wybrany Wykonawca (lub producent sprzętu oferowanego przez Wykonawcę) otrzyma status Partnera Technicznego Polskiego Związku Unihokeja i będzie miał wyłączne prawo dostawy sprzętu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym przez cały okres trwania zawartej umowy. W przypadku pozostałego sprzętu (m.in. kaski bramkarskie, obuwie sportowe, kije) Polski Związek Unihokeja zastrzega sobie prawo do wyposażenia zawodników w sprzęt innych marek lub do używania przez zawodników własnego wyposażenia.

3. Obowiązki oferenta:

 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 2)
 • Oferent jest związany ofertą od dnia jej złożenia przez cały okres składania ofert, jak również przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
 • Oferent może przed upływem okresu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
 • Oferent musi zapewniać pełną rozmiarówkę damskich i męskich strojów sportowych (od S do XL w rozmiarach męskich oraz od XS do XL w rozmiarach damskich).
 • stroje sportowe muszą zawierać numer zawodnika (koszulka - z tyłu duży, z przodu mały, spodenki – mały z przodu), godło Polski (koszulka), logo Ministerstwa Sportu i Turystyki (koszulka i spodenki), logo sponsora kadr narodowych (na wniosek Zamawiającego). Szczegółowy wzór stroju zostanie ustalony z wybranym Partnerem Technicznym.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Ceny podane w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją zamówienia (transport na miejsce dostaw, pracę przedstawicieli podczas realizacji dostaw itp.)

4. Niniejsze zapytanie ofertowe:

 • nie stanowi zobowiązania do zawarcia przez Zamawiającego umowy z którymkolwiek z oferentów. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny
 • nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Umowa na realizację zamówienia objętego niniejszym zapytaniem zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień są:

 • Tomasz Lutomirski (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Michał Karski (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

6. Waluta realizacji zamówienia i uprawnienia Partnera Technicznego:

Cena oraz wartość zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto). Cena powinna uwzględniać wymienione poniżej możliwości reklamy marki Partnera Technicznego:

 • umieszczenie nazwy i znaku graficznego na koszulkach Reprezentacji Polski (wielkość i miejsce ekspozycji musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego)
 • umieszczenie nazwy i znaku graficznego na stronie internetowej www.polskiunihokej.pl oraz promocja w mediach społecznościowych
 • umieszczenie nazwy i znaku graficznego w materiałach promocyjnych Polskiego Związku Unihokeja (z uwzględnieniem wymogów Międzynarodowej Federacji Unihokeja)

7. Termin składania ofert oraz opis sposobu przygotowania oferty:

 • Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25 listopada 2019 roku (okres składania ofert).
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert obejmujących dostawę sprzętu maksymalnie trzech różnych producentów.
 • W przypadkach wymagających zmiany oferowanego asortymentu w trakcie trwania umowy, z uwagi np. na zakończenie produkcji oferowanego modelu, Partner Techniczny zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu inny model sprzętu o porównywalnej jakości. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość uzasadnionej zmiany cen oferowanego sprzętu w trakcie trwania umowy maksymalnie o 5% rocznie.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Oferenta.
 • Ofertę w wersji elektronicznej (w formie skanu podpisanych dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oferty otrzymane po okresie składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Wybór wykonawcy i dostawa sprzętu

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 roku i zostanie stwierdzony protokołem.

Dostawa sprzętu przez wybranego w postępowaniu Partnera Technicznego nastąpi zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego oraz na adres wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie dostaw sprzętu w porozumieniu z Wykonawcą.

9. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród oferentów spełniających warunki udziału w oparciu o kryterium zaoferowanej ceny brutto (80%) oraz jakości oferowanego sprzętu (20%).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami w zakresie ostatecznej ceny oferowanych produktów oraz praw przysługujących Partnerowi Technicznemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferentowi nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zawarcie umowy.

Oceny ofert dokonuje powołana w tym celu przez Zamawiającego komisja składająca się przynajmniej z trzech członków. Członkom Komisji przysługuje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami w zakresie oferowanego asortymentu. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

10. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz zamawianego sprzętu

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Harmonogram dostaw

 

Attachments:
Download this file (wykaz-sprzętu.xlsx)Wykaz sprzętu[Załącznik nr 1]13 kB
Download this file (zapytanie-ofertowe.docx)Zapytanie ofertowe nr 2/2019[Oryginalny dokument]35 kB
Download this file (załącznik-nr-2.docx)Formularz ofertowy[Załącznik nr 2]27 kB
Download this file (załącznik-nr-3-harmonogram.docx)Harmonogram dostaw[Załącznik nr 3]15 kB